Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

I. A szabályzat célja

Az Adatkezelési Szabályzat a www.otrs-megoldasok.hu weboldallal (a továbbiakban: weboldal) történő kapcsolatfelvétel és regisztráció során megadott adatok felhasználásának és tárolásának (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg. Az adatok kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá az 1998. évi VI. adatvédelemről szóló törvények, valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok az iránymutatóak.

II. Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdek céljából hivatalosan elrendeli. A vevő a weboldalon történő űrlapok kitöltésével és elküldésével önkéntes hozzájárulását adja az űrlapon megadott adatai kezeléséhez.

III. Adatkezelési nyilatkozat

A FLOSS-Team Kft. a www.otrs-megoldasok.hu weboldal üzemeltetője tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi az Ön személyes adatait. Ön, mint felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja.

A honlap látogatása során bizonyos tartalmak automatikusan generálódnak a honlapot futtató webszerveren (pl. a látogató IP címe, a látogatás időpontja, továbbá a böngésző és operációs rendszer típusa). Ezeket az adatokat kizárólag arra használjuk, hogy a honlap forgalmát figyelemmel kísérjük, illetve a további fejlesztéseink érdekében megismerjük Felhasználóink látogatási szokásait. Ezeket az adatokat a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel.

IV. Üzemeltetői, adatkezelői-, adatfeldolgozói és cégadatok

Cégnév: FLOSS Team Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: FLOSS-Team Kft.
Székhely: 1221 Budapest, Arany János út 41. 2. em 10. a.
Adószám: 26141688-2-43
Közösségi adószám: -
Cégjegyzékszám: 01-09-304103

Elektronikus elérhetőség: info kukac floss pont hu
Honlap címe: www.floss.hu
Telefonos elérhetőség: +36 20 336 1191 (hétköznapokon: 9:00-17:00 között)

V. Az adatkezelés célja és kezelt adatok köre

A FLOSS-Team Kft. a Felhasználó adatait kizárólag kapcsolattartás céljából, valamint promóciós játékok lebonyolításához továbbá a vevő által kért egyéb műveletek (pl. hírlevél küldése) céljából kezeli.

VI. Az adatkezelés időtartama

A FLOSS-Team Kft. az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja, és erről a felhasználót tájékoztatja Az adatkezelés megszűnik az adatok adatkezelő általi törlésével, vagy a Felhasználó ezirányú kezdeményezésére (pl. adattörlés igénylésével).

Az adatok törlésének határideje: az adattörlés érkeztetésétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül.

VII. Fogalommeghatározások

1. Felhasználó: az adatkezelő által működtetett weboldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően kitöltötte a kapcsolatfelvételi vagy promóciós játék űrlapját.

2. Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel, így a Felhasználókkal kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a Felhasználókra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata a Felhasználókkal helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

3. Hozzájárulás: a Felhasználók kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezésüket adják a rájuk vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

4. Tiltakozás: a Felhasználók azon nyilatkozata, amellyel személyes adataik kezelését kifogásolják, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kérik.

5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

7. Adattovábbítás: ha az adatkezelő vagy más személy az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

8. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos a Felhasználóval, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. Harmadik személynek minősül a jelen Tájékoztató vonatkozásában a Magyar Posta Zrt. (Cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.), mely a FLOSS-Team Kft. megbízásából a weboldalon, vagy egyéb úton megrendelt szolgáltatások számláinak kiszállítását végzi.

9. Munkatárs: a FLOSS-Team Kft.-vel munkaviszonyban, illetve foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személy.

10. Alvállalkozó: a FLOSS-Team Kft.-vel szerződött jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

11. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

12. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

13. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

VIII. Az adatkezelés körülményei

A FLOSS-Team Kft., mint adatkezelő a kapcsolatfelvétel, vagy regisztráció során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő, munkatársai és alvállalkozói férhetnek hozzá. A fentieken túlmenően a FLOSS-Team Kft. jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett vevő egyidejű tájékoztatása mellett.

IX. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A FLOSS-Team Kft. külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő, munkatársai és alvállalkozói férhetnek hozzá. Az alvállalkozók az adatokat szigorúan bizalmasan kezelik, a cégünk által átadott személyes adatokat a megbízás teljesítését követően semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

X. Cookie-k (magyarul „sütik”) használata

A weboldal rendszerének működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek bizonyos adatok, mégpedig a Felhasználó számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az érintettől nem szükséges külön hozzájárulás, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az internetes hálózaton történő közléstovábbítás, illetve arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

XI. Személyes adatok biztonsága

A FLOSS-Team Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

XII. Hírlevél küldése

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor/kapcsolatfelvételkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen hozzájárult. A Felhasználó ezt a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet, illetve egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott Felhasználók adatai közül.

XIII. Az adatkezelésben érintettek jogai

Az adatkezelésben érintettek bármikor módosíthatják vagy törölhetik adataikat. A személyes adatok törlését, vagy módosítását, valamint a regisztráció törlését az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni: postai úton a 1221 Budapest, Arany János út 41. 2. em. 10. a. címen, illetve elektronikus levelezés útján az info kukac floss pont hu e-mail címen.

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül elektronikus e-mailben megküldi. A kérelmet az Adatkezelő ügyfélszolgálati e-mail címére kell elküldeni.

XIV. Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználók adatkezeléssel, illetve az oldal használatával kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) A NAIH vizsgálatát bárki kezdeményezheti, arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A NAIH-hoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A NAIH-hoz illetékmentesen és formai kötöttség nélkül intézhető beadvány.

XV. Hatályba lépés

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a Honlapon történő közzététel napjával – azaz 2017. október 1. napjával – lép hatályba. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatót bármikor jogosult módosítani azzal, hogy a módosítások a közzététellel – azaz a Honlapon történő megjelenítéssel – lépnek hatályba. Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a Honlapon minden esetben a Tájékoztatónak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege legyen Felhasználók részére elérhető. A jelen Tájékoztató annak Szolgáltató által történő visszavonásáig marad hatályban.

Az utolsó módosítás dátuma: 2017. október 1.

XVI. Korábbi tájékoztató

2017. szeptember 30-ig érvényben lévő adatvédelmi tájékoztató